Privacyverklaring

Privacyverklaring Bouwplaatsen: wat doen we met uw persoonsgegevens?

Eskra Bouw BV ontvangt persoonsgegevens van medewerkers van onderaannemers in het kader van de toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie op zijn bouwplaatsen. In deze Privacy Verklaring beschrijven wij welke gegevens wij van u verwerken, hoe we dat doen en welke rechten u daarbij heeft. Soms wordt deze Privacy Verklaring aangepast, bijvoorbeeld omdat er wetswijzigingen zijn. Op onze website https://www.eskrabouw.nl/ vindt u de geldende versie van de Privacy Verklaring Bouwplaatsen.

Waarom wij uw persoonsgegevens verwerken

Wij verwerken persoonsgegevens om onze activiteiten zo goed mogelijk te kunnen doen, in overeenstemming met de geldende wettelijke verplichtingen. De persoonsgegevens die u en/of uw werkgever aan ons heeft verstrekt in het kader van de toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie van bouwplaatsen verwerken wij voor de volgende doelen:
  • identificatie en efficiënte toegangscontrole van arbeidskrachten die werken op een Eskra Bouw BV project;
  • het vaststellen dat de arbeidskracht beschikt over de vereiste documenten en certificaten;
  • het registreren van gewerkte uren d.m.v. een mandagenregister;
  • de bevordering van de veiligheid op de Bouwplaats; en
  • het voldoen aan de wettelijke eisen die worden gesteld aan Eskra Bouw BV. Een aantal voorbeelden van de wettelijke eisen is hierna onder “Wettelijke grond voor het gebruik van uw gegevens” genoemd.
Als wij persoonsgegevens willen gaan verwerken voor een ander doel, dat niet verwant is aan één van de hiervoor genoemde doelen, zullen wij u daar altijd over informeren, bijvoorbeeld door aanpassing van de Privacy Verklaring Bouwplaatsen of een bericht op onze website.

Persoonsgegevens die wij van u verwerken:

Ons uitgangspunt is dat we niet meer gegevens verwerken dan nodig is om de toegangscontrole en aanwezigheidsregistratie uit te kunnen voeren. Wij ontvangen van u de volgende persoonsgegevens: naam- en adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres, geboortedatum, BSN, nationaliteit, nummer en geldigheidsduur identiteitsbewijs, VCA/VCA-VOL diploma (of gelijkwaardig diploma). Indien de toegangscontrole met behulp van het BP Acces systeem plaatsvindt, verwerken wij bovendien de volgende persoonsgegevens: uw vingerscan omgezet in een unieke toegangscode en uw pasfoto (in lage resolutie). Wettelijke grond voor het gebruik van uw gegevens Wij gebruiken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor
  • Het voldoen aan een wettelijke verplichting die op Eskra Bouw BV rust, zoals de verplichtingen uit de Arbowet, Wet Arbeid Vreemdelingen, Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi);
  • het behartigen van het gerechtvaardigd belang van Eskra Bouw BV of derden. Dat gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld het voorkomen en beperken van aansprakelijkheid (i) op basis van de hiervoor genoemde wetten alsmede (ii) krachtens de Invorderingswet, de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) en krachtens artikel 5 CAO Bouw & Infra; of
  • de bescherming van vitale belangen van uzelf of een andere persoon, bijvoorbeeld in het geval van een ernstig ongeval op de bouwplaats.

Aan wie kunnen wij uw persoonsgegevens verstrekken?

Alleen medewerkers van Eskra Bouw BV die de persoonsgegevens nodig hebben om hun werkzaamheden uit te voeren, hebben toegang tot uw gegevens in de systemen van Eskra Bouw BV of van haar opdrachtgevers. Als wij derden toegang geven tot uw gegevens, doen wij dat alleen als we zeker weten dat die derde de gegevens alleen gebruikt op een manier en voor een doel dat verwant is aan het doel waarvoor we die gegevens hebben verkregen, en alleen in overeenstemming met deze Privacy Verklaring. In sommige gevallen moeten wij op grond van een wettelijke verplichting bepaalde persoonsgegevens verstrekken aan derden, zoals aan de inspectie van SZW.

Uw recht van bezwaar en overige rechten

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door een brief te sturen voorzien van uw naam, adres telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs te sturen aan het adres of het emailadres Van Eskra Bouw BV. NB. Vergeet u niet om uw BSN op de kopie onleesbaar te maken voordat u deze meestuurt. Vermeld in uw brief duidelijk tegen welk gebruik van uw gegevens u bezwaar maakt. U krijgt binnen een maand antwoord. U kunt bovendien aan het adres of het emailadres Van Eskra Bouw BV uw persoonsgegevens opvragen en/of laten wijzigen indien u van mening bent dat wij onjuiste persoonsgegevens over u hebben. U hebt verder het recht te vragen of wij uw persoonsgegevens willen verwijderen uit onze systemen of om deze over te dragen aan een door u aan te wijzen derde. Wij zullen aan uw verzoek voldoen tenzij wij een gerechtvaardigd belang hebben om dat niet te doen en ons belang zwaarder weegt dan uw privacybelang. U kunt ook een klacht over ons gebruik van uw persoonsgegevens indienen. Dat kan bij de Autoriteit Persoonsgegevens https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-overgebruik-persoonsgegevens?qa=klacht.

Gegevens Verantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is Eskra Bouw BV, die mede namens alle tot haar groep behorende vennootschappen optreedt als verantwoordelijke. Voor bezwaren of verzoeken kunt u contact opnemen met Eskra Bouw BV, die is te bereiken op het
volgende adres:
Eskra Bouw BV
Gildeweg 34
2632 BA Nootdorp
015-8200306
info@eskra.nl

Bewaartermijnen

We bewaren de gegevens niet langer dan nodig is voor het uitvoeren van de beschreven activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen alle redelijke, passende beveiligingsmaatregelen om u te beschermen tegen onrechtmatige toegang of wijziging, openbaarmaking of vernietiging van uw persoonsgegevens.